กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1054
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของนักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparison of the Core competencies of internal audit academics Local Administrative Organization of Chumphon Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวรรณ สังข์ไชย
ธนายุ ภู่วิทยาธร
คำสำคัญ: สมรรถนะหลัก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่: 7-มีน-2567
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งอ้างอิง: บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะหลักที่คาดหวังของนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร 2) ศึกษาสมรรถนะหลักที่ปฏิบัติได้ของนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร และ 3) เปรียบเทียบสมรรถนะหลักที่ปฏิบัติได้และสมรรถนะหลักที่คาดหวังของนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ประชากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร จำนวน 79 คน เก็บได้ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 83.54 ของจำนวนประชากรทั้งหมด การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 0.67-1.00 สมรรถนะหลักที่ปฏิบัติได้เท่ากับ 0.96 และสมรรถนะหลักที่คาดหวังเท่ากับ 0.94 ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะหลักที่คาดหวังของนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริการเป็นเลิศมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม และด้านการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ 2) สมรรถนะหลักที่ปฏิบัติได้ของนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริการเป็นเลิศมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม และด้านการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ และ 3) การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักที่ปฏิบัติได้และสมรรถนะหลักที่คาดหวังของนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมรรถนะหลักที่ปฏิบัติได้และสมรรถนะหลักที่คาดหวังสะท้อนให้เห็นว่านักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพรต้องการที่จะมีสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ด้านความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ด้านการบริการเป็นเลิศ และด้านการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1054
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
is67 siriwon MBA.pdfบทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น