กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1018
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ. ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: evelopment of English Reading Skills Using TAI Technique with Vocabulary Games for Mathayomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยธิดา ทองด้วง
กฤษณี สงสวัสดิ์
มัทนียา พงศ์สุวรรณ
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ.
เกมฝึกคำศัพท์
ความพึงพอใจ
วันที่เผยแพร่: 10-เมษ-2566
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งอ้างอิง: บทความ, การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ. ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ. ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ. ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีรูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองสูบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ. ร่วมกับเกมฝึกคำ ศัพท์ จำนวน 5 แผน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.53 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ 0.20 – 0.47 แบบประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และเนื้อหา เท่ากับ 0.80 – 1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที. เอ.ไอ. ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และเนื้อหา เท่ากับ 0.80 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ.ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.00 คะแนน หรือคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ40 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ.ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที.เอ.ไอ.ร่วมกับเกมฝึกคำศัพท์ หลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1018
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
is cur Piyatida66.pdfบทความ, การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี766.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น