กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1015
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลัก ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Analysis of Cost and Return on Green Mussel Farming using Stake Method in Sawi District, Chumphon Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรินพร ภู่สุรัตน์
อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์
คำสำคัญ: การเลี้ยงหอยแมลงภู่
การวิเคราะห์ต้นทุน
การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ความคุ้มค่า
วันที่เผยแพร่: 5-เมษ-2566
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งอ้างอิง: บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 2) วิเคราะห์ผลตอบแทนการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 3) วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการฟาร์มหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของกิจการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.96 โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ต้นทุนจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร มีต้นทุนเฉลี่ย/รอบการลงทุน จำนวน 28,040 บาท 2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่ามีผลตอบแทนเฉลี่ย/รอบการลงทุน จำนวน 92,512 บาท และ 3) ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย เท่ากับ 32.99% และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 27.01% ตามลำดับ ของคุณภาพของหอยแมลงภู่ที่มีอยู่ในฟาร์ม
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1015
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
is mba Warinporn66.pdfบทความ การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี797.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น