Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทองสมสี, วรรนภา; ศรีนาคนิล, อนุรักษ์; ประทุมพร, วีระสุข; ศรีวิเศษ, อุทุมพร
2015ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้โปแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ Speexx มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภพทวี, เทพินทร์; จันทร์ทอง, กัญญา; แก้ววิเชียร, ภาสินี
2015ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกิจงาม, ธีรวัฒน์; พรหมปาน, พีรพัฒน์; ณัฐปภัสร์, สุวรรณรัตน์
2015ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กรณีศึกษาการใช้ระบบ e-Document ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิชิต, อติกานต์
2015ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพชรศรี, เจตนัยธ์
2015ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอนุกูล, สุพรรณี