Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/147
Title: งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพของแม่น้ำตาปีตอนล่างและบึงขุนทะเล
Authors: ช่วยเกิด, สุธน
Keywords: แม่น้ำตาปี
Issue Date: 2002
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานประจำปี ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตระหว่างฤดูกาล และเกณฑ์มาตรฐานในการจัดคุณภาพน้ำ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่าง ๆของแหล่งน้ำ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ พารามิเตอร์ทางกายภาพที่แตกตางกันอย่างเด่นชัดระหว่างสถานีเก็บ หรือจุดเก็บต่าง ๆ แต่ละครั้ง ที่สำคัญได้แก่ การนำไฟฟ้า ซึ่งทั้งระบบจะมีค่าอยู่ในช่วง 0.06-31.64 mS ในขณะที่ของบึงขุนทะเลอยู่ในช่วง 0.06-2.29 mS สีอยู่ในช่วง 3.0-395.0 โดยบึงขุนทะเลอยู่ในช่วง 5.0-395.0 Pt-Co ค่าความขุ่น 3.2-138.5 NTU ปริมาณ SS 6.0-176.0 มก./ลิตร TDS 32-20566 มก./ลิตร และอุณหภูมิของน้ำตามสภาพอากาศ 26.0-35.4 ํCส่วนพารามิเตอร์ทางเคมีพบว่า ทั้งระบบมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.6-7.9 คลอไรด์ 3.6-11485.8 ppm ซัลเฟต 1.1-1492.0 ppm DO 1.6-6.8 และค่า COD 3.0-217mg/I ค่า alkalinity 17-830 ppm ค่า PV 2.0-69.0 ppm ความกระด้างรวม 43-2249 ppm แอมโมเนีย ND - 300 ppm ความเค็ม 0.04-20.70 PPT ความเข้มข้นของโลหะปริมาณมาก พบว่ามีการกระจายของแคลเซียม 2.8-459.4 ppm แมกนีเซียม 4.2-689.1 ppm โซเดียม 3.1-6363.1 ppm และโพแทสเซียม 0.6-293.8 ppm ความเข้มข้นของโลหะปริมาณน้อย (trace elements) นั้น ธาตุที่ทำการศึกษาได้แก่ Zn, Pb, Ni, Cu, Co, Cd, Mn, Fe, และ Cr ความเข้มข้นจะอยู่ในช่วง ND-1.8 ppm โดยธาตุเหล็กจะถูกตรวจพบทุกสถานีเก็บตัวอย่าง ส่วนธาตุอื่นๆ พบบ้างค่าเฉลี่ยก็อยู่ในช่วงของ ND ทั้งหมด สำหรับคุณลักษณะทางชีวภาพของน้ำ ได้ทำการศึกษาปริมาณของ จุลินทรีย์ 2 พารามิเตอร์ คือ Total coliform อยู่ในช่วง 800 ถุง มากกว่า 16000 เอ็มพีเอ็นใน 100 มิลลิลิตร และฟีคัล โคลิฟอร์ม อยู่ในช่วง 300 ถึงมากกว่า 16000 เอ็มพีเอ็นใน 100 มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างคุณภาพน้ำจากบึงขุนทะเล และแม่น้ำตาปีนั้น โดยภาพรวมแล้ว ระหว่างสถานีเก็บที่เป็นน้ำจืด และดูจากปากคลองที่เชื่อมบึงกับแม่น้ำเข้าด้วยกัน น้ำบึงขุนทะเลที่จะไปลงสู่แม่น้ำตาปีจะมีมลภาวะสูงกว่า แต่ถ้าดูรายสถานีเก็บ ก็จะพบว่าน้ำจากลำคลองบางแหล่งที่ลงสู่บึงขุนทะเลนั้นเป็นน้ำคุณภาพดีอยู่ เช่น น้ำจากลำคลองดอนเกลี้ยง และคลองท่าอู่ แต่น้ำที่ผ่านโรงงานและชุมชนซอยขุนทะเล จะมีมลภาวะสูงมาก ส่วนในแม่น้ำตาปีนั้น สถานีที่น้ำทะเลหนุนขึ้นถึง ก็จะมีสารละลาอยู่มากเป็นปกติของน้ำทะเล และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ก็จะพบว่าบางสถานีเก็บมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยและยังคงจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3-5 ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละสถานีเก็บตัวอย่าง dd สำหรับค่าความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่าง ๆ นั้นพบว่าบางค่า ที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกสูง ซึ่งได้แก่ กลุ่มของค่า ความกระด้างรวม การนำไฟฟ้า คลอไรด์ ของแข็งละลาย (TDS) ซัลเฟต และธาตุโลหะแมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียมและโพแทศเซียม อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ค่า COD PV และ Alkalinity ก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกเช่นกัน ส่วนคุณลักษณะทางชีวภาพนั้น ปริมาณโคลิฟอร์มโดยรวมกับฟีคัลโคลิฟอร์ม ก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกสูงมากเช่นกัน
URI: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/147
Appears in Collections:SCIENCE: Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FullText.pdf11.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.