Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 36 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวจากสารสกัดกระเทียมสมศิลป์, ปัทมา
2015การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับ การสนับสนุนทุนการศึกษาจากงบพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสุขเยาว์, สุรีพร
2014โครงการ การตรวจหาความสัมพันธ์ของยีน Prolactin ต่อสมรรถนะการผลิตไข่ในเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์เจือกโว้น, กมลพรรณ; บุญล้ำ, โสภณ
2016การใช้บริการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรักสวัสดิ์, กฤติยา
2016การจัดหารายได้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส้มเกลี้ยง, อุไร; รัตนพรหม, วัฒนา; นวลละออง, วีณา
2015การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกองแก้วรักษา, จีรนันท์ กล่อมนรา; หลุ่งหม่าน, พัชรี; กรรมารางกูร, ศักดิ์ชัย; เรืองจรัส, ชวนพิศ; รอดศรีนาค, จรัญ
2016การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดชเกิด, นันทนา
2015การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนตามประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีน้อยดี, โศรดา
2015การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2557จุ้งลก, ปิยธิดา; รัตนพรหม, วัฒนา; นวลละออง, วีณา
2016การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศรีขวัญช่วย, สุวัฒนา