Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/327
Title: การบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Other Titles: Management of Debt of Customers in Agriculture at Phi Poon Agricultural Co-operative Limited, Phi Poon Sub-district, Phi Poon District, Nakhonsithammarat Province
Authors: จะรา, ชัยณรงค์
Keywords: การบริหารจัดการหนี้
สหกรณ์การเกษตร
การก่อหนี้ของเกษตรกร
Issue Date: 2014
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรลูกค้าสหกรณ์การเกษตรพิปูน จากัด 2) เพื่อศึกษารูปแบบการก่อหนี้ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งการก่อหนี้นอกระบบและในระบบสหกรณ์ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหนี้และแนวทางในการแก้ปัญหาการค้างชาระหนี้ทั้งในด้านของเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ใช้วิธีศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการสุ่มแบบเจาะจงด้วยการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 20 ราย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบตีความและเชื่อมโยงข้อมูลมาอภิปรายผล ผลการศึกษาพบว่า อาเภอพิปูน ซึ่งเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตชุมชนยังมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ ผลิตอาหารเพื่อบริโภคมากกว่าขาย ผู้คนมีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่ชาวบ้านเรียกว่า “ซอแรง” ลักษณะการทาสวนยังเป็นแบบสวนผสมผสาน (สวนสมรม) เมื่อปี 2531 เกิดอุทกภัยทาให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ชาวบ้านเริ่มมีหนี้มากขึ้น รูปแบบการก่อหนี้ของเกษตรกรมี 2 ลักษณะ คือ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีสาเหตุจากการกู้เพื่อการเกษตร การบริโภคภายในครัวเรือนและการชาระหนี้เดิมที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่กู้เพื่อการบริโภค แหล่งกู้ของสมาชิกนอกจากจะกู้กับสหกรณ์ฯ ยังมีแหล่งเงินกู้อื่นแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การกู้ยืมนอกระบบ เช่น ญาติพี่น้อง นายทุน และในระบบ เช่น สถาบันการเงิน กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน พบว่า วงเงินกู้เฉลี่ย 50,000 – 100,000 บาท การบริหารจัดการหนี้มี 2 ลักษณะ คือ การบริหารจัดการหนี้ระดับครอบครัว และการบริหารจัดการหนี้ระดับกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การจัดการหนี้ขึ้นอยู่กับวินัยในการใช้หนี้ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะจัดการหนี้ในระบบลูกโซ่ ซึ่งยังไม่สามารถที่จะแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนได้ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีเป้าหมายในการจัดการหนี้อย่างยั่งยืนต้องช่วยกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะเกษตรกรต้องมีวินัยในการใช้เงิน สามารถทาได้ในระดับครอบครัว โดยการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย หาอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชสวนครัว ระดับกลุ่ม การรวมกลุ่มเพื่อจัดการหนี้ร่วมกัน และสร้างการต่อรองตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้า
URI: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/327
Appears in Collections:HUMAN: Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FullText.pdf980.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.