Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 308  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015The Efficiency of Services, Consumer Behavior, and the Manipulation Standard of Environmentally Friendly Hotel of Hotel on Samui Island, Suratthani Province: The Antecedents and Consequences of Hotel Environmental Marketing StrategySuksri, Nit Hathaivaseawong; Chobpichien, Jakkravudhi; Aemsawas, Monta
Oct-2014การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตฟันจักภายใต้สภาวะปลอดเชื้อสะมาลา, ไซนีย๊ะ; ภัทรกุลพิสุทธิ, นายพลวัต
2015การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อสะมาลา, ไซนีย๊ะ; ภัทรกุลพิสุทธิ, พลวัต; เตชะโต, สมปอง
2016การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ที่มีสมบัติยับยั้งกิจกรรมของ เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเกาต์หนูแป้น, เบญจมาศ
2016การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพื่อผลิตน้ามันเซลล์เดียวใสสอาด, กนกรัตน์; เสียมไหม,อทิพันธ์; หนูแป้น,เบญจมาศ
2015การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแก้วเชื้อ, กรรณิการ์
2016การจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีทองละเอียด, พีระพัฒฏ์
2015การจัดการความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีปราณีธรรม, ชุลีวรรณ; หลีกันชะ, อินทรียา
2005การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาให้เจริญ, วิชชุตา
2016การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อใหม่แซ่กวั่ง, อมรรัตน์
2003การจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุขขวัญ, ประสิทธิ์
2017การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1ชูศักดิ์ เอกเพชร; สมคิด นาคขวัญ; รัตนวรรณ นันทเกษตร
2016การจัดหารายได้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส้มเกลี้ยง, อุไร; รัตนพรหม, วัฒนา; นวลละออง, วีณา
2004การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสมัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทับเวช, นตวรรณ
2003การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้วิภาดาพิสุทธิ์, ถิรวิทย์
2015การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับ การสนับสนุนทุนการศึกษาจากงบพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสุขเยาว์, สุรีพร
2005การติดตามผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และโปรแกรมวิชาบรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2535-2545บุญญานุกูล, อัญชลี
2014การบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชจะรา, ชัยณรงค์
2004การบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ขุนไชยรักษ์, รัญจวนศรี
Sep-2014การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานีวงศ์ชูพันธ์, รัตนา; หลุ่งหม่าน, พัชรี; อภิรัตนานุสรณ์, สุภาพร; แสงเสน่ห์, แน่งน้อย