Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 284 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009“การประเมินผลโครงการการขับเคลื่อนของชุมชน ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”ชลศิลป์, อาจารย์กนกรัตณ์; ธนพัฒน์, อาจารย์เนตรนภา; อาจารย์พิชญณา, เจือมณี; มากแก้ว, อาจารย์ประเสริฐ
2015การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้าย่อยต้นจากกับน้าทิ้งโรงงานสกัดน้ามันปาล์มนพรัตน์, พงษ์ศักดิ์
2016การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำคั้นทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัวเหมทานนท์, เนตรนภา; นพรัตน์, พงษ์ศักดิ์
2013การผลิตน้้าส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้้าส้มสายชู เพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียนศรีบัวทอง, สุพรรณิการ์; เอกเพชร, พัชณิยา; วิชัยดิษฐ, ชุติมา
Nov-2014การผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก (Nypa fruticans)นพรัตน์, พงษ์ศักดิ์
2014การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ามันผสมผักตบชวาทองก้านเหลือง, ทัศนีย์; บัวศรี, กิตติศักดิ์; สุรินทร์, ประยูร
2016การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชา เพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วนอภิรัตนานุสรณ์, สุภาพร
2004การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเจริญ, นริศร์
2015การพัฒนาการท่องเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพงันประเทศไทยไสยรินทร์, กิตติกร
2004การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหนูแป้น, นิพนธ์
Sep-2014การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอักษรกาญจน์, สุรีรัตน์
2015การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต ในห้องเรียนกลับทางสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21คำประไพ, วนิดา; เผือกคง, กาญจนา; พรมเมือง, ณาตยาณี; เพชรรัตน์, วิภาดา
Jul-2014การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ครูปฐมวัย ที่สาเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สาหรับครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแซ่บ่าง, สุนทรี
Oct-2014การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก บนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกัน สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรักษาแก้ว, ดวงธิดา
2015การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีสุวรรณสาม, จีรวรรณ
2004การพัฒนาจิตสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของนักเรียนโรงเรียนบ้านซอย10 จังหวัดสุราษฎร์ธานีขวัญทอง, นรินทร์
Jul-2015การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาวัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขุนทอง, สุธิพร
2014การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “โลกของเรา และตรีโกณมิติ” เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ว่องอภิวัฒน์กุล, ดร.พิมพลักษณ์
2015การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “โลกของเรา และตรีโกณมิติ” เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ว่องอภิวัฒน์กุล, ดร.พิมพลักษณ์
2015การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ธีรพิสิฐ, สุดารัตน์